สตีฟ จอบส์ อัจฉริยะพลิกโลก Karen Blumenthal

ISBN:

Published:

Paperback

281 pages


Description

สตีฟ จอบส์ อัจฉริยะพลิกโลก  by  Karen Blumenthal

สตีฟ จอบส์ อัจฉริยะพลิกโลก by Karen Blumenthal
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 281 pages | ISBN: | 6.19 Mb

หนังสืออัตชีวประวัติของ สตีฟ จอบส เลมนี เหมาะแกผูทีตองการอานความเปนมาของเขา แตไมตองการหนังสือเลมหนา คอนเทนตแบงออกเปนชวงชีวิต 3 ชวง จากจุดเริมตน ชีวิตหลังจากทีถูกปลดออกจากบริษัทตัวเอง และชวงเวลาทีเขาปวย แมจะเปนหนังสือชีวประวัติทีบอกเลาเรืMoreหนังสืออัตชีวประวัติของ สตีฟ จอบส์ เล่มนี้ เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการอ่านความเป็นมาของเขา แต่ไม่ต้องการหนังสือเล่มหนา คอนเทนต์แบ่งออกเป็นช่วงชีวิต 3 ช่วง จากจุดเริ่มต้น ชีวิตหลังจากที่ถูกปลดออกจากบริษัทตัวเอง และช่วงเวลาที่เขาป่วย แม้จะเป็นหนังสือชีวประวัติที่บอกเล่าเรื่องราวของเขาเหมือนหนังสือเล่มอื่นๆ แต่ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การเล่าเรื่องที่กระชับ รัดกุม และไม่เยิ่นเย้อ เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับสตีฟ จอบส์ แต่เวลาของคุณมีอยู่อย่างจำกัด เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวแบบย่อส่วนตามสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของเขาที่ต้องการความสมบูรณ์แบบEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สตีฟ จอบส์ อัจฉริยะพลิกโลก":


lombard-armi.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us